Корпоративни обучения

Ако имате нужда да мотивирате допълнително вашите служители, да повишите тяхната квалификация или да ги сплотите, ако искате да демонстрират своя пълен потенциал, ние предлагаме корпоративни обучения, водени от опитни специалисти в мениджмънта. 

Обученията, които организираме са насочени към подобряване на:

 • Комуникативни умения;
 • Иновативно и креативно мислене;
 • Умения за управление на времето;
 • Екипна ефективност и работа в екип;
 • Решаване на проблеми и конфликти;
 • Подобрявяне на обслужване на клиентите;
 • Повишаване на ефективността в продажбите;
 • Лидерски умения и управление в организацията;
 • Планиране и управление на проекти;
 • Преодоляване на стрес;
 • Публично и медийно представяне

Обученията включват теоретична част, практически казуси и ролеви игри с продължителност и интензивност според желанията на компанията и са разработени по индивидуална програма, съответсваща на целите на всяка една фирма и предизвикателствата, пред които тя и нейният екип са изправени.

Вижте някои избрани корпоративни обучения, за да се запознаете с богатата палитра от теми и програми, които предлагаме:

Умения за презентиране и работа с аудитория

Когато във вас са вперени очите на вашия екип, отдел, или сте под критичното наблюдение на шефовете си не е достатъчно това, което имате да казвате да е стойностно. За да приемат вашата идея трябва да ги впечатлите, да ги вдъхновите, кристално ясно да изразите същината на вашето решение и това което го прави успешно. Добре е да говорите на техния “език”.
Обучението включва изпълнение на задачи, свързани с планиране на презентацията, структура, цели, изпълнение и управление на времето по време на самата презентация. Работи се с малък формат групи (12-18 човека) като всеки получава задачи за изпълнение, свързани с естеството на неговата работа, аудитория. На всеки участник се  дава възможност да открие своите  най-силни неоткрити потенциални страни в презентирането, използвайки по най-оптималния начин условията в залата, вниманието на аудиторията и всякакви технически средства за целта.

Подтеми:

 • Професионална презентация пред различен формат аудитория;
 • Канали за предаване и съхраняване на информацията (модалности);
 • Работа с ресурсните състояния на аудиторията;
 • Фиксиране и задържане на вниманието на аудиторията;
 • Позиция  и  движение  на  тялото,  техники  на  очите  и  гласа  по  време  на представянето;
 • Ритъм, дишане, контакт и послания;
 • Умения за самоконтрол и справяне със сценичната треска;
 • Кодирани послания на водещия презентацията – мета послания;

Използват се ролеви и симулативни игри за да могат участниците да достигат до съгласуваност със цялата аудитория, усвоявайки умения за влияние по време на презентацията върху аудиторията.

Управление на стреса и професионалното прегаряне

Цели на обучението:

 • Обучаемите да научат какво е стрес и рекациите при стрес;
 • Участниците да се научат да идентифицират различните фази на травмен и професионален стрес;
 • Да придобият умения и знания за използване на различни индивидуални и групови защитни механизми (копинги) за управление на стреса;
 • Участниците да придобият базови умения за оказване на психологична първа помощ на себе си и на свои колеги;
 • Участниците ще придобият умения за оказване на психологична подкрепа чрез подобряване на екипната комуникация и емпатия към другите.

Стресът оказва съществено влияние върху работоспособността, качеството на живот и способността за взимане на решения на хората, работещи с хора.  Много изследвания говорят за това, че динамичното ежедневие, резките промени в организационния климат, „лошия мениджмънт“, бързото взимане на решения, липсата на познавателна гъвкавост (себерефлексия) и неспособността да управляваш собствения си живот поставя хората в голяма степен на риск по отношение на психическото им натоварване, което пък води до сериозни здравни щети. Всяка професия, свързана с директна работа с хора е изключително застрашена от повишаване на здравните щети на служителите в следствие на лоша култура при управление на стреса. Обучението е насочено към изграждане на механизми за идентифициране, оценка, контрол и управление на стреса. Този тренинг ще изследва различните видове стрес (травмен, професионален и ежедневен), като фокуса ще бъде повече върху професионалния стрес и последствията от него.
Особено внимание се отделя на превенцията на професионалния стрес при служителите и появяващото се от него явление, наречено “burn out” (професионално прегаряне). „Прегарянето” възниква от многообразни причини, свързани с модела на организационното управление – култура на работното място, липса на контрол над дейността, нефункционални взаимоотношения, прекомерно или неравномерно натоварване, лошо управление на времето, непълноценни и затруднени професионални и личностни взаимоотношения в екипа, кратки срокове за изпълнение на задачи, липса на механизми за справяне (копинги) със стреса, липса на възможности за психологическо консултиране на служителите, малко или липса на обучения и други. Голямо внимание в това обучение ще се наблегне върху защитните механизми (копинги) и как чрез използването им се подобрява качеството на живот на служителите. Копингите ще бъдат разгледани като групови (екипни) и индивидуални и какви са последствията от тяхното прилагане. 
В обучението е включен и модул за оказване на психологическа подкрепа на колега, който е преживял стрес. Обучаемите ще бъдат научени как да използват техники като активно слушане, умения за задаване на въпроси, емпатия, окуражаване и други, за да подобрят състоянието на преживелия стрес на друг човек.

След обучението участниците ще:

 • Придобият подходящи за всеки психологически знания за самодиагностика на своя стрес – статус и умения за справяне със собствения стрес, както и умения за оказване на психологична подкрепа на колеги, преживели стрес;
 • Научат как да общуват щадящо един с друг, така че да намалят предпоставките за повишаване на психологическо напрежение от „лошо“ общуване;
 • Могат да разпознават реакциите, които са следствие на стреса, ще могат да разпознават фазите на професионалното прегаряне и други;
 • Знаят нивото на професионално прегаряне (ако има такова) и ще знаят какви мерки да предприемат;

Лидерски умения и динамично лидерство

Цели на обучението:

 • Придобиване на управленски подходи в зависимост от компетентността и мотивацията на колегите си;
 • Участниците ще осъзнаят лидерските стилове в техните общности;
 • Използване на различни мотивационни стратегии при работа с хора;
 • Всеки ще научи за новите подходи в лидерството – общностно лидерство себелидерство и други;
 • Участниците ще се научат как да управляват по добре личностните си ресурси като лидери;
 • Всеки обучаем ще научи своя стил на лидерство и ще се научи на по-ефективна комуникация с екипа си;

Обучението е свързано с темата за ситуационното управление, където няма добри и лоши стилове на управление на хора, както няма и „родени лидери”. Определен стил на управление на хора може да бъде, както успешен, така и неуспешен. Резултатът от прилагането му зависи от конкретна ситуация, която се определя от нивото на зрялост на ръководените хора и сложността на задачата, която те трябва да осъществят. Има четири нива на зрялост на служителите. Нивото на зрялост се определя от това, каква е степента на ангажираност и компетентност на служителя да се справи с дадена задача. Когато става въпрос за ангажираност се отчита до каква степен той (служителя) се идентифицира с фирмата, като организация, в която работи и до каква степен е мотивиран (иска) да се справи с конкретната задача.
Зрелостта на екипа не е по принцип, а варира от конкретния организационен контекст. Така например един мениджър може да има високо ниво на зрялост по отношение на планиране, изпълнение и администриране на професионалните си задачи и ниско ниво на зрялост по отношение на мотивиране на персонала. 
В това обучение служителите и мениджърите ще разберат, че професионалното е функция на личностното и всяка инвестиция в коригиране на фините настройки на „личностното“ дава положителни предпоставки за успех в професионален план. Тази нова парадигма е свързана с себелидерството или умението да управляваш себе си. Това обучение изследва ценностите на лидерите, които водят до рисково, немотивирано или до успешно поведение. Помагаме на обучаемите да погледнат в „черната кутия“ на своята психика и да видят кои са стоперите им към успеха. Да намерят причините за ефективност - неефективност на едно по-фундаментално ниво, да ги осъзнаят и предприемат мерки за промяна, промяна, която не е вмешателска и менторска, манипулативна, а пожелана от самите тях. Обучението е път, който всички заедно извървяват, но всеки със своята „екипировка“ и възможности намира това, което отново ще му даде основание да продължи напред. 

След обучението участниците ще:

 • Умеят да правят оценка на досегашните си практики при управление на хора - ще съумее да определи своя лидерски стил на управление, според ситуациите, сложността на задачите и нивото на компетентност на колегите си;
 • Могат лесно да различават управленски – мотивационни стратегии за работа с хора;
 • Придобият по-ефективни умения за управление на своя екип;
 • Знаят как да създават партньорства с колегите си;
 • Знаят как да правят превенция на професионалното прегаряне на колегите си;
 • Могат да управляват по-добре времето и ресурсите си (себелидерство);

Управление на конфликти и водене на преговори

Цели на обучението:

 • Придобиване знания за изследване генезиса на конфликта;
 • Придобиване умения за дешифриране на причините за конфликта и формиране на превантивно поведение;
 • Развиване на умения за водене на преговори;
 • Развиване на посреднически умения;
 • Формиране на умения за успешна комуникация в преговорния процес;
 • Придобиване на умения за прилагане на различни подходи в преговорния процес;

Традиционно се счита, че афишираният конфликт на работното място е сам по себе си голям проблем. Скритите конфликти, ежедневното напрежение и клюките са не по-малък проблем. Винаги, където има реална работа, има и определено ниво на напрежение и конфликтност. Ние можем да 
изберем дали да впрегнем конфликтите в работата и така да намалим тяхната енергия или да изградим конструктивен преговорен процес за тяхното решаване. Често, където има противостоящи интереси има и агресивни позиции, а това води до конфликт и борба за тези интереси. Преговорният процес представлява смекчаване на позициите на двете страни за постигане на компромис в интересите. Успешното прилагане на стратегически подходи в преговорния процес е решаващо за успеха на преговорите.
Конфликтът ни  предоставя начин да се изправим пред трудностите и да намерим решение. Много желателни форми на лична и делова промяна могат да настъпят само след конфликт.  Макар и болезнен,  той е необходимо условие за личностното израстване и развитие и средство да приложим на практика нови умения. Управлението на конфликтите е свързано с увереността.

Човек се държи уверено, когато:
- изразява чувствата си и мненията си директно, честно и по подходящ начин, без да нарушава правата на другите;
- повтаря каквото иска, докато го чуят, дори когато е в стрес;

Увереността създава приятно чувство, защото:
- не отбягвате проблема;
- не отстъпвате;
- не влизате в нездрава конкуренция;
- сътрудничите си с другите, за да постигнете възможно най - доброто решение.

Популярни и приложими в практиката са няколко подхода на поведение по време на конфликтни ситуации: 
Печеля – Печелиш, Губя – Печелиш, Губя – Губиш. Ще спрем вниманието ви на първия подход, тъй като той е най  –  успешен и същевременно
понякога най – трудно постижим.
Обучението се стреми да даде на участниците вербални и невербални инструменти за управление на сложни комуникативни процеси, водещи до конфликти и които често се случват хаотично, извън нашия контрол. С това обучение се опитваме да преформатираме стереотипите на хората, че непременно трябва да се борим с конфликта или да го решаваме. Конфликтът се разглежда като „ракета” - носител на енергия, която може да се направлява. По време на обучението се изследват стадиите и видовете конфликти. На участниците се поставят симулативни задачи, свързани с тяхната практика, за да приложат различните подходи за управление на конфликти и водене на преговори, които учат по време на тренинга.


След обучението участниците ще:

 • Имат знания за произхода на конфликта;
 • Имат знания за различни превантивни подходи за управление на конфликта;
 • Използват различни комуникативни техники за решаване на конфликтни ситуации;
 • Правят разлика между позиции и интереси;
 • Формират поведение „печеля – печелиш”;
 • Използват различни подходи в преговорния процес;
 • Ориентация към дългосрочни партньорства;
 • Придобият посреднически умения;
 • Общуват ефективно (асертивно) в ситуации на напрежение в преговорите;

 

 

Умения за работа в екип и екипна ефективност

Цели на обучението:

 • Подобряване на комуникацията между служителите;
 • Управление на потенциални и съществуващи конфликти вътре в екипа;
 • Развиване на ресурсите на екипа;
 • Да се прецизира екипа от служителите, опознавайки своите колеги в друг контекст като изградят чувство на „заедност“;
 • Откриване на неформалните роли в екипа и развитие на възможности за подобряване изпълнението на формалните роли;
 • Засилване на доверието вътре в екипа чрез опознаване на колегите в друг контекст;

Обучението „Умения за работа в екип“ цели да се създадат по-добри условия за изграждане на екипна съвместимост между служителите в една фирмена общност и постигане на по-добра групова кохезия между колеги с по-кратък и по-продължителен стаж. В това обучение се изследват различни стилове на комуникация в екипа като се търсят тези проблеми, които блокират отношенията между хората в екипа. Особено място ще се отдели на получаването и даването на обратна връзка. Ще се наблюдават и усъвършенстват възможностите за подобряване на доверителните отношения на членовете на екипа. Нивата на неформално и формално общуване ще бъдат също обект на изследване в това обучение. По време на тренинга ще се търсят тези нива на ефективна личностна мотивация насочена към другите и себемотивация, която служителите могат да използват при взаимодействие със своите колеги. Целта е да се намерят тези мотиватори, които могат да се поддържат лесно от всички. Екипът ще може да създаде свои вътрешни правила на общуване, чрез които ще стимулира членовете си за спазването им. Важно място в това обучение ще бъде и изследването на конфликтните зони в екипа. Чрез теста на Томас –Килман всеки ще има възможността да провери своя профил за действие в конфликтна ситуация. Според Килман има 5 основни поведения за действие в конфликтна ситуация – сътрудничество, конкуренция, избягване, приспособяване и компромис. Важният извод от този тест е свързан с осъзнатото умение за действие в конфликтна ситуация и кои са поведенията в екипа, които ще дадат конструктивни решения в трудни моменти. Друга тема в това обучение е личностната съвместимост (несъвместимост) между дадени членове и възможности за превенция на конфликтите. При наличие на неуправляеми конфликти ще се търсят най-добрите възможности за управлението им и недопускане на ескалация на напрежение в екипа. Ще се изследва вътрешната конкуренция дали възпрепятства или способства за постигане на организационните цели. Ще се изследват лидерските стилове на формалните и неформални лидери в екипа и ще се търсят възможности за оптимизирането им (ако е необходимо). Важно място ще се отдели и на идентифициране на неформалните екипни роли. Целта е всеки да открие своя допълнителен принос в екипа на база неформални качества (например някой може да координира процеси, друг е генератор на идеи, някой е експерт в нещо и т.н.). Участниците ще имат възможност да определят своята неформална роля в екипа чрез теста на професор Мередит Белбин, в който се дефинират няколко основни роли в екипа – Координатор, Внедрител, Изследовател, Наблюдател - оценител, Довършител, Перфекционист, Специалист, Оформител (всеотдаен), Изпълнител. Всяка роля е с различни функции и способности и допринася по различен начин за екипната ефективност. Осъзнавайки своите неформални роли в екипа служителите ще могат по –лесно да постигат взаимодействие и толерантност. Служителите ще оптимизират управлението на работните си задачи чрез откриване и използване на допълнителните роли и ресурси на своите колеги. 

След обучението участниците:

 • Ще имат подобрена екипна комуникация – умения за даване и получаване на обратна връзка; използване на приети стилове на поведение в екипа; умения за изслушване; умения за задаване на въпроси; подобрена невербална комуникация – щадяща интонация, по-ниско и по-спокойно говорене;
 • Ще имат осъзнати неформални екипни роли и интегрирането и използването им в екипа – участниците използват терминологията на Белбин, когато разговарят и разбират как да използват ефективно своята роля;
 • Ще разбират своя профил на поведение за действие в конфликтна ситуация;
 • Ще имат намалено напрежение и стрес в следствие на лоша комуникация преди това;

Чрез това обучение се изграждат ключови компетентности (меки умения) за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване в рамките на учене през целия живот.

Управление на времето

Цели на обучението:

 • Развиване на умения за управление на времето на мениджъри и служители на компанията;
 • По добро управление на ресурси и цели във фиксирани времеви рамки;
 • Развиване на знания и умения за контролирано реализиране на бизнес планове чрез управление на приоритети;
 • Управление на отлагането;

Обучителният процес подкрепя управлението на ресурсите в реализацията на инициативи на мениджъри и служители в постигането на бизнес целите, които са си поставили. Напрежението и стреса в професионална среда често се дължат на лошо управление на времето и поставянето на нереалистични цели и задачи. Важен елемент на това обучение ще бъде създаване на условия за работа, нетравмиращи човешкия ресурс и водещи до по-добра мотивация на персонала за планиране и изпълнение на седмични, месечни и годишни планове.  Участниците в обучението ще се научат да планират работните си задачи, пестейки своето и времето на колегите си. Ще се научат да правят разлика между различните типове задачи (спешни – важни; спешни – неважни; нито спешни – нито важни; важни – но не спешни), като се опитват да ги приоритизират според тези и други критерии. Всеки участник ще има възможност да тества своето управление на времето, да открие проблемите си и да въведе корекции в поведението си за по-добро управление на времето. Много важна част от тренинга ще бъде и създаване на умения за управление на отлагането на задачи. Всеки човек се поддава на ентропията и мързел, като често в сюблимни ситуации се опитва да прави всичко друго, но не и да работи по изпълнението на задачите си. Чрез различни техники и стъпки ще дадем възможност на участниците да анализират тази част от своята личност, която съзнателно или не се поддава на „отлагане” и заедно ще потърсим решения, които да бъдат ефективни за всеки участник.

Обучението включва интерактивно представяне,  казуси за разрешаване,  ролеви игри,  практическа работа с целеполагане, визуализиране на цели, дискусии, практически упражнения по приоритизиране на задачи, обсъждане на конкретни практически ситуации, въпроси за самостоятелна работа. Практическите елементи могат да бъдат доразработени съвместно, съобразно целите на обучението и изискванията на компанията.

След обучението участниците ще:

 • Умеят да анализират ефективността в използването на времето;
 • Могат да се противопоставят на „крадците” на време;
 • Могат да откриват начини за оптимизация на работната ефективност;
 • Могат да планират и управляват във времето постигането на бизнес цели;
 • Познават  принципите на приоритизиране на задачи;
 • Могат да работят ефективно със различни графици;

Комуникативни продажбени умения

Цели на обучението:

 • Да се придобият умения за собствени предприемачески дейности в областта на търговията;
 • Да се придобият основни знания и практически умения за реализиране на успешни контакти с клиентите;
 • Да се развият умения за постигане на съгласуваност в комуникацията с различни търговски партньори и заинтересовани страни;
 • Да се придобият умения за успешна комуникация с клиенти и ефективни продажби по телефона;
 • Формиране на умения за успешна комуникация в преговорния процес с потенциални и реални клиенти;
 • Да се научат да изследват потребностите на клиента;
 • Да развият умения за справяне с възраженията на клиента и постигане на позиция „печеля – печелиш”;
 • Да се научат да общуват с „трудни клиенти”;

Това обучение има за цел да даде възможности на участниците да развият бизнес активност в областта на предприемачеството, в стартирането на интересни търговски инициативи, разработване на нови клиенти и задържане на дълговременни клиенти - партньори в бизнеса.
Продавач консултантът най-често печели от броя и обема продажби. Мениджърът печели, когато екипа му работи като добре функционираща машина. Притежателят на собствен бизнес (предприемачът) е човекът, който най-често играе ролята и на мениджър, и на продавач. Ето защо умението да убеждаваме и продаваме е незаменимо в тези, а и други сфери на бизнеса. Хората, които осъзнават нуждата и смисъла от подобряване на уменията си в тази сфера естествено ще могат да изведат бизнеса си на едно успешно и завидно ниво.
По време на обучението всеки участник ще придобие базови и надграждащи умения за комуникация с различни типове клиенти. Обучаемите ще изградят ясна структура за продажбения процес според собствените си комуникативни способности. Важни елементи за това са привличането на вниманието на клиента, изграждане на доверие, изследване на потребностите му и предлагане на решения, които ще бъдат полезни и приети от клиента. Всеки участник ще се научи да използва гласа, езика на тялото (невербални характеристики) и речта си (вербални характеристики) за
постигане на максимална съгласуваност с клиента. В това обучение всеки обучаем ще научи техники за по-ефективно предлагане на продукта или услугата, които наистина грабват вниманието и преплитат ползите от продукта с нуждите на клиента. Ще се обърне сериозно място на подготовката на търговеца, преди да отиде на среща с клиента – как ще презентира продукта/услугата, как ще изследва потребностите му, справяне със „сценичната си треска” (ако е необходимо), справяне с възраженията на клиента (ако има такива) и т.н. Всеки обучаем ще се запознае с основни принципи и практически стъпки в продажбения процес. Ще се наблегне на умението за поставяне на реалистични цели в областта на продажбите, как да планират по - лесно работните си задачи и как да контролират изпълнението на тези цели и задачи. Ще се разиграват множество ролеви игри, в които ще се симулират продажбени процеси, при които ще се наблюдават уменията на участниците как се справят с различни типове клиенти. Много подробно, теоретично и практически участниците ще се запознаят с различни техники за справяне с възраженията на клиента, като се изследват видовете възражения. Ще се търсят такива аргументи, с които участниците да постигат успешна продажба и доволен клиент. В обучението е включен и модул за работа с „трудни клиенти”. Това са клиентите, които имат или нямат основание за недоволство от продукта или услугата, но създават притеснения и дискомфорт на търговеца. Целта на този модул ще бъде да даде възможност на участниците да научат повече подходи как да се справят с тези клиенти. Има разработени социалнопсихологически профили на „трудни клиенти”, които ще се ползват по време на обучението в ролевите разигравания.

След обучението участниците:

 • Ще имат знания за стъпките в продажбения процес;
 • Ще имат умения за по-успешна комуникация с клиентите;
 • Ще се научат да изследват потребностите на клиентите;
 • Ще придобият умения за справяне с възраженията на клиентите и реализиране
  на продажба;
 • Ще общуват по-лесно с „трудни клиенти”, намалявайки стреса за себе си и
  търсейки продуктивни решения за клиента;

Обучението е подходящо за ръководители на търговски отдели във фирми, търговски консултанти, търговски представители, онлайн търговци, служители във фронт и бек офиси, служители в отдели за рекламаци, продавач - консултанти, консултанти в областта на търговията и др.